Styl 2.0

Prohlášení o ochraně
osobních údajů

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při používání našich služeb poskytujete. Všechny údaje jsou u nás v bezpečí a vaše data nikomu neprodáváme.

Štrauchovi s.r.o. považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR a adaptačními zákony ČR upravující tuto oblast.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm Štrauchovi s.r.o. eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích pro věrné klienty. Žádost o vymazání je možné zaslat na info@styl2.cz. Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace související s obchodními vztahy uchovávat musíme.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou Štrauchovi s.r.o. při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma: Štrauchovi s.r.o.
sídlo: č.p. 159, 511 01 Modřišice
IČO: 056 43 520
Tel.: +420 775 994 933
E-mail: info@styl2.cz

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

Společnost Štrauchovi s.r.o. zpracovává osobní údaje za několika účely, které se liší zejména subjektem osobních údajů a vztahem, který má společnost Štrauchovi s.r.o. k subjektu údajů.

  • Osobní údaje našich klientů jsou zpracovány za účelem plnění smluv o dodávkách služeb a díla. Zpracováváme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro plynulé a efektivní plnění smluvních závazků a zákonných povinností z nich vyplývajících.
  • Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem náboru a evidence našich zaměstnanců dle zákonných povinností.
  • Zpracováváme také osobní údaje subjektů za účelem poskytování informací o novinkách v našich službách a produktech, soutěžích a dalších marketingových akcích společnosti Štrauchovi s.r.o.

Právní základ pro zpracování

Veškeré osobní údaje společnost Štrauchovi s.r.o. zpracovává na základě právních základů uvedených níže:

  • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
  • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě,
  • Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na oprávněném zájmu

Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem rozvoje a udržování obchodních vztahů s našimi klienty nebo potenciálními partnery. Chceme budovat dlouhodobé a oběma stranám prospěšné obchodní vztahy a velmi nám záleží na tom, aby naše služby a produkty co nejvíce pomáhaly našim klientům rozvíjet jejich vlastní podnikání.

Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně, mohou být předány třetím stranám a to v nezbytných případech, abychom zajistili plnění našich obchodních závazků nebo rozvoj obchodních vztahů. Partnery, se kterými spolupracujeme, pečlivě vybíráme a kontrolujeme, zda garantují stejné principy a zásady ochrany osobních údajů jako naše společnost. Níže je výčet zpracovatelů, se kterými spolupracujeme:

  • GOOGLE CZECH REPUBLIC, s.r.o., IČ: 27604977
  • Mailchimp, https://blog.mailchimp.com/getting-ready-for-the-gdpr/
  • Hotjar, https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně

Společnost Štrauchovi s.r.o. nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mimo země, které Evropská komise označila jako důvěryhodné z pohledu ochrany osobních údajů.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby

Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu. U každého účelu zpracování je definována doba zpracování osobního údaje a tato doba se může lišit podle účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje.

Práva subjektů údajů

Dle nařízení EU mají subjekty údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést buďto automatizovaně nebo písemně, a to na kontaktech uvedených výše.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina.

V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je správce oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.